आमच्याबद्दल

आमचा

कंपनी

आजचास्टबा

ico(1)

उत्पादनांचीपूर्णश्रेणीऑफरकरा

एव्हीआर,यूपीएस,इन्व्हर्टरआणिट्रान्सफॉर्मर्सचीश्रेणी

ico(5)

तंत्रज्ञाननेते

जगभरातउर्जाउत्पादनांसाठी20पेक्षाजास्तमूळशोधपेटंट्स

ico(2)

जागतिकउपस्थिती

प्रसिद्धब्रँड्सनेशिफारसकेलेले60पेक्षाजास्तदेशआणिक्षेत्रेविकतविकत

ico(3)

शीर्ष5रँकिंग

चीनमधीलएव्हीआरउत्पादनांचेशीर्ष5निर्माता350कर्मचारी,प्रगतसुविधांनीसुसज्ज40,000उत्पादनक्षेत्र

ico(4)

सिद्धगुणवत्ताववितरण

कंपनीआयएसओ00001:201&आणिआयएमपीएसजीबी/टी2 90 90 90 -201 -2013प्रमाणितकठोरक्यूसीप्रक्रियाव्यवस्थापन

व्यवसायमहसूल

经营收入

经营收入

स्टबाइलेक्ट्रिककं,लि2010年मध्येचीनच्याएरियाच्याहबबेबेबेकेलीहबबेबेस्थापनकेलीगेलीझोंगशानस्थितस्थापनकेलीगेली。स्टबास्टबाउद्योगातीलएकआघाडीचेनिर्मातानिर्माताइलेक्ट्रिकलआणिइलेक्ट्रॉनिकनियंत्रणसमाधानाचासमाधानाचाजागतिकजागतिकप्रसिद्धब्रँडब्रँडब्रँडआमचीआमचीमुख्यउत्पादनेस्वयंचलितव्होल्टेज(एव्हीआर),अनइंट्रॉप्टेबलपॉवरसप्लाई(यूपीएस),इन्व्हर्टर/सौरइन्व्हर्टर,स्मॉलआणिमध्यमआकाराचेब्रशलेसमोटर्स,बीएलडीसीमोटर्सचेनियंत्रणइ。

स्टॅबाकडेस्टॅबाकडेस्वत:चीअंगभूतआधुनिकफॅक्टरीची43,000स्क्वेअरमीटरआहे,ज्यातउत्पादनसुविधांच्यामुख्यपळवाटांचासमावेशआहे:

- मेटलकॅबिनेटटूलिंगआणिमुद्रांकनकार्यशाळा,
- ट्रान्सफॉर्मरट्रान्सफॉर्मरलोहकोररीलिंगरीलिंगआणिअॅनिलिंग,
- ट्रान्सफॉर्मरवाराआणिचाचणीकार्यशाळा,
- पीसीबीप्रक्रियाआणिचाचणीकार्यशाळा,
- बीएलडीसीमोटरकार्यशाळा,
- वीजपुरवठाउत्पादनेअंतिमविधानसभाआणिकार्यशाळाकार्यशाळा。

वार्षिकउत्पादन50दशलक्षपीसीपर्यंत。आमचीउत्पादनेजगातील68हूनअधिकदेशांमध्येआणिप्रदेशातजातातआमचेबरेचमोठेग्राहकजगप्रसिद्धजगप्रसिद्धब्रांडआहेत。2019年मध्ये,राष्ट्रीयनिर्यातनेतानिर्देशांकातस्टॅबाचीनमुनाम्हणूननिवडझाली。

00जीबी/टी2 4 90 -201 -2013च्याच्यामान्यता,स्टेटआणियूरोपियनयुनियनमध्ये奖मूळशोधपेटंट्सआणि中国58हूनअधिकमूळशोधशोधआणिमॉडेलपेटंट्समिळविणारास्टेबाहाआमच्याउद्योजकउद्योजकआहेउद्योजकआहेआहेआहेआहेआहे。201号以来पासून,स्टेबालासलगतीनराष्ट्रीयराष्ट्रीयहायएंटरप्राइझम्हणून,आमच्याकडेदेण्यातआली,आमच्याकडेदोनकॉर्पोरेटआलीआहेतःप्रांतबुद्धिमत्ताअभियांत्रिकीतंत्रज्ञानआणिआणिबुद्धिमत्ताअभियांत्रिकीकेंद्रआणिझोंगशानप्रॉडक्टअभियांत्रिकीकेंद्रआणिझोंगशानइंजिनिअरिंगटेक्नॉलॉजीकेंद्रआणिझोंगशानप्रॉडक्टअभियांत्रिकीटेक्नॉलॉजीकेंद्रआणिआणिप्रॉडक्टइंजिनिअरिंगटेक्नॉलॉजीटेक्नॉलॉजीइंजिनिअरिंगप्रॉडक्टइंजिनिअरिंगटेक्नॉलॉजी00सध्याआमच्याकडे340कर्मचारीअनुसंधानवविकासयंत्रणेसाठीतर38कॉर्पोरेटमॅनेजमेंटसिस्टमसाठीआहेत。

आपणकायकरतो

स्टॅबास्टॅबाहीमूल्यचालितकंपनी,ज्याचीमुख्यमूल्येउच्चकार्यक्षमता,नाविन्यपूर्णनाविन्यपूर्णआणिग्राहककेंद्रित。इनोव्हेशनहीमानवतावादीकाळजीआहे,संसाधनेकशीवाचवायचीआणिडिझाइन - उत्पादन - चॅनेल - ग्राहकांशीसंप्रेषणप्रक्रियेतकसेवाटेलयाबद्दलभागधारकांनाकेल्यामुळेसर्वसर्वप्रेरणाग्राहकदेणार्याप्रक्रियेदरम्यानसेवाआणिसर्व्हिसतपमानाबद्दलस्टाबाचीवृत्तीप्रतिबिंबितकरतात。

आपल्यालाआपल्यालासहकार्यकरण्यासउत्सुक!

经营收入

ऐतिहासिक
प्रक्रिया
2010年

एकएकलहानफॅक्टरीम्हणूनप्रारंभ,व्होल्टेजस्टेबलायझरआणियूपीएसवरलक्ष

2012年

व्होल्टेजव्होल्टेजस्टेबलायझरसाठीपेप्सीकोलाचेकोलाचेएकमेवसत्यापित

2013年

,000,000मीटर-नवीनउत्तीर्ण00001चीनवीनकार्यशाळाजगातीलपहिलीस्लिमवॉलवॉलवॉल्टवोल्टेजस्टेबलायझरलाँचलाँचकेली。

2014年

ग्रॅन्डग्रॅन्डचायनानॅशनलनॅशनलहायहायएंटरप्राइझएंटरप्राइझ

व्होल्टेजस्टेबलायझरचीचीनशीर्ष5निर्माताम्हणूनक्रमांकावरआहे

2017年

ट्रायकप्रकारव्होल्टेजस्टेबलायझरलाँचकेला

40,000मी,000औद्योगिकपार्कतयारकरण्यासकरा

2018年

ग्वांगडोंगग्वांगडोंगन्यूइंटेलिजेंटपॉवरपॉवरअभियांत्रिकीतंत्रज्ञानकेंद्रकेंद्र

2019年

स्टबाऔद्योगिकउद्यानवापरातआणले,उत्पादनक्षमतादुप्पटकेली。

बौद्धिकबौद्धिकमालमत्ताअधिकारव्यवस्थापनव्यवस्थापनप्रणाली/टी29490- 2013प्रमाणित

2020.

स्टबाबीएलडीसीमोटरविभागस्थापनाकेली

पीसीबीएपीसीबीएआणिलहानघरगुतीघरगुतीउपकरणेसोल्यूशनस्थापनस्थापन